หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหกั เงินสำารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผล นั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และ การดำาเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นให้นำาเสนอ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำารองตามกฎหมาย และเงินสำารองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันขึ้นเครื่องหมาย วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
วันผลประกอบการ
27/02/61 - - งดจ่ายเงินปันผล 01/10/60 - 31/12/60
27/02/60 13/03/60 19/05/60 0.05 -
10/08/59 23/08/59 08/09/59 0.05 01/01/59-30/06/59
23/02/59 08/03/59 19/05/59 0.05 01/07/58-31/12/58
13/08/58 25/08/58 11/09/58 0.05 01/01/58-30/06/58
26/02/58 12/03/58 22/05/58 0.15 01/01/57-31/12/57
25/02/57 10/03/57 16/05/57 0.30 01/07/56-31/12/56
13/08/56 27/08/56 11/09/56 0.20 01/01/56-30/06/56
26/02/56 08/03/56 23/05/56 0.47 01/07/55-31/12/55
10/08/55 27/08/55 07/09/55 0.20 01/01/55-30/06/55
28/02/55 09/03/55 18/05/55 0.03 01/10/54-31/12/54
24/11/54 06/12/54 24/02/55 0.42 01/04/54-30/09/54
21/06/54 04/07/54 20/07/54 0.20 01/10/53-31/03/54