หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อย 6 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้เริ่มดำเนินการขายและให้บริการแล้ว 2 บริษัท ส่วนอีก 5 บริษัท เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์พลอยได้ภายในและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท 0107553000191
ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 600,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 725 4888 โทรสาร : (662) 725 4877
ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : (6644) 448 338 โทรสาร : (6644) 448 500
เว็บไซต์ www.kbs.co.th

ข้อมูลบริษัทย่อย
บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
ชื่อเดิม บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จำกัด
จัดตั้งขึ้น ปี 2551
ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจการซื้อขายน้ำตาล และผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
จัดตั้งขึ้น ปี 2551
ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จัดตั้งขึ้น ปี 2547
ทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจโดยนำกากน้ำตาล ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัทมาทำเป็นแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่าเอทานอล
ในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
จัดตั้งขึ้น ปี 2556
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน
ในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูก้า จำกัด
จัดตั้งขึ้น ปี 2557
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาล และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
จัดตั้งขึ้น ปี 2557
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ