หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์พลอยได้ภายในและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท 0107553000191
ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 600,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 725 4888 โทรสาร : (662) 725 4877
ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : (6644) 448 338 โทรสาร : (6644) 448 500
เว็บไซต์ www.kbs.co.th

ข้อมูลบริษัทย่อย
บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
การจัดตั้ง ชื่อเดิม บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ การซื้อขายนํ้าตาล และผลพลอยได้จากการผลิตนํ้าตาล
เลขทะเบียนบริษัท 0105551079600
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 40,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : (6644) 448 338 โทรสาร : (6644) 448 500
ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : (6644) 448 338 โทรสาร : (6644) 448 500
เว็บไซต์ www.kbs.co.th
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
การจัดตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก
เลขทะเบียนบริษัท 0105551074993
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 500,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : (6644) 448 652, (6644) 448 669 โทรสาร : (6644) 448-096
สาขาที่ 1 เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : (6644) 448 338 โทรสาร : (6644) 448 500
สาขาที่ 2 เลขที่ 99 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : (6644) 448 652, (6644) 448 669 โทรสาร : (6644) 448-096
ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : (6644) 448 652, (6644) 448 669 โทรสาร : (6644) 448-096
เว็บไซต์ www.kbs.co.th
การดำเนินงาน เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
การจัดตั้ง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจโดยนำกากนํ้าตาล ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลของบริษัทมาทำเป็นแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่าเอทานอลล
เลขทะเบียนบริษัท 0105547116130
ทุนจดทะเบียน 440,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 115,250,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 725 4888 โทรสาร : (662) 725 4877
เว็บไซต์ www.kbs.co.th
การดำเนินงาน ในขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
การจัดตั้ง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company)
เลขทะเบียนบริษัท 0105557044018
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 10,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 725 4888 โทรสาร : (662) 725 4877
เว็บไซต์ www.kbs.co.th
การดำเนินงาน ในขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูก้า จำกัด
การจัดตั้ง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
ประเภทธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายนํ้าตาล และผลิตภัณฑ์พลอยได้
เลขทะเบียนบริษัท 0105557046355
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 725 4888 โทรสาร : (662) 725 4877
เว็บไซต์ www.kbs.co.th
การดำเนินงาน ในขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
การจัดตั้ง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
ประเภทธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก
เลขทะเบียนบริษัท 0105557046347
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 725 4888 โทรสาร : (662) 725 4877
เว็บไซต์ www.kbs.co.th
การดำเนินงาน ในขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ