หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

ปฎิทินนักลงทุน

2561
วันที่ รายละเอียด
30 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา 14.00 น. ห้อง รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2560
วันที่ รายละเอียด
26 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 14.00 น. ห้อง รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2559
วันที่ รายละเอียด
25 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
21 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4/2558 เวลา 09:00 - 10:00
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
2558
วันที่ รายละเอียด
15 กันยายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2558 เวลา 10:10 - 11:10 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
22 พฤษภาคม 2558 วันจ่ายเงินปันผล
28 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
30 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4/2557 เวลา 11:20 - 12:35
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2557
วันที่ รายละเอียด
4 กันยายน 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2557 เวลา 11:20 - 12:35 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
25 กรกฎาคม 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
4 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลครบุรี
เวลา 07.00-19.00 น. ณ โรงงานน้ำตาลครบุรี จ. นครราชสีมา
17 มีนาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4/2556 เวลา 13.10 - 14.00 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2556
วันที่ รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2556 เวลา 10.45 - 12.15 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
2555
วันที่ รายละเอียด
7 กันยายน 2555 วันจ่ายเงินปันผล
20 สิงหาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2555 เวลา 09.00 - 10.30 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
18 พฤษภาคม 2555 วันจ่ายเงินปันผล
26 เมษายน 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
24 กุมภาพันธ์ 2555 วันจ่ายเงินปันผล
2554
วันที่ รายละเอียด
2 ธันวาคม 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2554 เวลา 16.15 - 17.30 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
11 สิงหาคม 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2554 เวลา 09.30 - 10.30 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
20 กรกฏาคม 2554 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล