หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

หนังสือชี้ชวน

เอกสาร ดาวน์โหลด
หน้าปก pdf
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) pdf
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ pdf
- ปัจจัยความเสี่ยง pdf
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ pdf
- การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ pdf
- การวิจัยและพัฒนา pdf
- ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ pdf
- โครงการในอนาคต pdf
- ข้อพิพาททางกฎหมาย pdf
- โครงสร้างเงินทุน pdf
- การจัดการ pdf
- การควบคุมภายใน pdf
- รายการระหว่างกัน pdf
- ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน pdf
- ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง pdf
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ pdf
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล pdf
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท pdf
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย pdf
เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน pdf
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด (30 กันยายน 2551) pdf
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด (30 กันยายน 2552) pdf
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด (30 กันยายน 2553) pdf
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด (31 ธันวาคม 2553) pdf
เอกสารแนบ 1 (31 ธันวาคม 2553) pdf