หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับปี 2562

บริษัทมีความตั้งใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขครั้งที่ 4 ปี 2551) และตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principle) โดยบริษัทเชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็น กิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการนำเสนอตามที่แนบมาในครั้งนี้

รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า pdf
2. แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf
3. หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
4. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
5. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 pdf


การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับปี 2561

บริษัทมีความตั้งใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขครั้งที่ 4 ปี 2551) และตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principle) โดยบริษัทเชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็น กิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการนำเสนอตามที่แนบมาในครั้งนี้

รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า pdf
2. แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf
3. หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
4. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
5. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 pdf


การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับปี 2560

บริษัทมีความตั้งใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขครั้งที่ 4 ปี 2551) และตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principle) โดยบริษัทเชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็น กิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการนำเสนอตามที่แนบมาในครั้งนี้

เอกสาร ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า pdf
2. แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf
3. หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
4. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
5. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 pdf


การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับปี 2559

บริษัทมีความตั้งใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขครั้งที่ 4 ปี 2551) และตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principle) โดยบริษัทเชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็น กิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการนำเสนอตามที่แนบมาในครั้งนี้

เอกสาร ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า pdf
2. แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf
3. หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
4. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
5. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558


เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 pdf


การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับปี 2558

บริษัทมีความตั้งใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขครั้งที่ 4 ปี 2551) และตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principle) โดยบริษัทเชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็น กิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการนำเสนอตามที่แนบมาในครั้งนี้

เอกสาร ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า pdf
2. แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf
3. หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
4. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf
5. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ pdf

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2557


เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 pdf
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล และโครงการลงทุนขยายกำลังการผลิต pdf


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557


เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 pdf

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2556


เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 pdf
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 pdf


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556


เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 pdf