หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น จำานวนที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด 165,074,600 27.51
2. MITSUI & CO.,LTD. 66,666,666 11.11
3. MITSUI SUGAR CO.,LTD. 33,333,334 5.56
4. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ 21,612,500 3.60
5. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 17,191,600 2.87
6. นายกันย์ ถวิลเติมทรัพย์ 16,694,500 2.78
7. น.ส.ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ 15,694,500 2.62
8. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 15,694,500 2.62
9. นายสมชัย ถวิลเติมทรัพย์ 15,694,500 2.62
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,914,100 2.49